کارت کارفرمایی
پروانه فنی مهندسی
گواهی صلاحیت پیمانکاری و رتبه بندی
ISO 9001 -2008
ISO 14001-2004
گواهینامه صلاحیت ایمنی
پروانه اشتغال به کار
ISO 17020-2012
ISO 18001-2007
EBCL level A
EBCL level B
گواهینامه ثبت نام مودیان مالیاتی
شرکت فنی مهندسی برق آرا
پروانه عضویت در انجمن کارفرمایان
پروانه تحقیق و توسعه